Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2021 > Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent stavebního úřadu MÚ (silniční správní úřad a speciální stavební úřad)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent stavebního úřadu MÚ (silniční správní úřad a speciální stavební úřad)

22. 7. 2021 | Barbora Štěpánová

Sdílet Facebook Twitter

Tajemník Městského úřadu Holice (dále jen "MÚ") vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Referent stavebního úřadu MÚ – silniční správní úřad a speciální stavební úřad

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, to znamená, že úředníkem se dle tohoto zákona může stát:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
 • dosáhla věku 18 let
 • je způsobilá k právním úkonům
 • je bezúhonná
 • ovládá jednací jazyk

Požadujeme:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • znalost práce s MS Office
 • morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, komunikativnost, příjemné vystupování, umění jednat s lidmi a ochotu se dále vzdělávat
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Další informace:

 • výhodou je vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu
 • výhodou je vzdělání v oboru dopravní stavby nebo pozemní stavby a praxe v oboru
 • výhodou je absolvování zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) pro výkon správní činnosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství

Nabízíme:

 • platové zařazení – 10. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a dle nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platných zněních
 • pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dní zdravotního volna
 • stravenky a další výhody dle pravidel úřadu

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • telefonní kontakt a platná e-mailová adresa
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:

 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • souhlas ke zpracování a uchování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:

 • do 16. srpna 2021 v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Holice, příp. poštou na adresu: Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice, obálku označit "Neotvírat - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – silniční správní úřad a speciální stavební úřad"

 

Předpokládaný nástup do pracovního poměru je dle dohody.

Město Holice si vyhrazuje právo odmítnout všechny uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá paní Aneta Vojtíšková, e-mail: vojtiskova@mestoholice.cz.