Cookie Consent by Free Privacy Policy website Vydání/Výměna ŘP a MŘP / Systém L17 | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor dopravy > Vydání/Výměna ŘP a MŘP / Systém L17

Vydání/Výměna ŘP a MŘP / Systém L17

Sdílet Facebook Twitter

Systém L17

 

SYSTÉM L17 – ŘÍZENÍ S MENTOREM

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, přichází s účinností od 01.01.2024 s mnoha změnami a novinkami. Jednou z těch nejzásadnějších je možnost, po úspěšném absolvování autoškoly a závěrečné zkoušky před zkušebním komisařem, řídit motorové vozidlo skupiny B již od 17 let věku, a to pod dohledem tzv. mentora. Aby se mohl žadatel přihlásit do jím vybrané autoškoly, musí splnit několik legislativních podmínek – věk minimálně 15,5 let, zdravotní způsobilost, vyplněná žádost o řidičské oprávnění podepsaná zákonným zástupcem.

Výuka a výcvik pro získání řidičského oprávnění jsou upraveny zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. V přípravě pro získání řidičského oprávnění skupiny B v systému L17 musí každý žadatel absolvovat v rámci individuálního studijního plánu minimálně 11 hodin teoretické výuky a 28 hodin praktických jízd. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky před zkušebním komisařem, která se skládá z písemného testu z pravidel o provozu na pozemních komunikacích, zdravotní přípravy a dále ze zkoušky z praktické jízdy včetně přípravy a kontroly vozidla před jízdou, obdrží žadatel potvrzení, které předloží na libovolném obecním úřadě obce s rozšířenou působností věcně příslušném k vydání řidičského průkazu.

Nedílnou součástí žádosti budou i podklady nutné pro zápis až 4 mentorů do evidenční karty žadatele/17letého řidiče. Pro každého jednotlivého mentora musí být podána žádost o zápis zvlášť. Mentor by měl především zastávat roli rádce a zkušené blízké autority. Pod jeho vedením by si měl mladý řidič zlepšovat a rozvíjet nabyté vědomosti a dovednosti z autoškoly. Mentor musí splňovat tyto zákonné požadavky:
a) řidičské oprávnění pro skupinu B mu bylo uděleno před více než 10 lety,
b) v posledních 5 letech je nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,
c) v posledních 5 letech nepozbyl právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nebyl ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
d) nesmí mít zadržen řidičský průkaz,
e) v bodovém hodnocení nesmí mít zaznamenán jediný bod.

Dle zákonodárců možnost řídit vozidlo pod dohledem mentora od 17 let věku řidiče přispěje k větší bezpečnosti na našich silnicích (systém L17 platí pouze na území ČR). Významným pozitivním přínosem tohoto systému by mělo být hlavně kontrolované prostředí, ve kterém mladistvý řidič získá své první řidičské zkušenosti. Přítomnost mentora – zkušeného řidiče – má napomoci osvojit si správné návyky za volantem a vyvarovat se rizikům a problémům. Ze zkušeností států, které obdobný institut již zavedly, vyplývá, že řidiči, kteří začínají řídit pod dohledem zkušeného řidiče (zpravidla rodiče), vhodné řidičské stereotypy uplatňují i později při samostatném řízení a způsobují méně dopravních nehod než řidiči, kteří tento institut neabsolvovali.

Více informací lze získat např. na www.autoskolaL17.cz.