Úvod > Město a úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Sdílet Facebook Twitter

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 515/2020, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu.

1. Název

Město Holice

2. Důvod a způsob založení

Město Holice (dále jen „město“) je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Město je základní územní samosprávný celek České republiky, který vymezuje hraniční území města. Město je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek. Je to právnická osoba a vystupuje v právních vztazích svým jménem a na svou odpovědnost. Jako samostatná právnická osoba vznikla dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990, tj. 24. listopadu 1990. V souvislostech s reformou veřejné správy se město od 1. ledna 2003 stalo obcím s následujícími působnostmi pro dalších 13 okolních obcí.

Město spravuje své záležitosti samostatně (samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se město řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřebuje své občany a při plnění svých úkolů chrání další veřejný zájem vyjádřený v zákonech a dalších právních předpisech.

Město má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek zvláštních zákonů. Město hospodaří podle sestaveného rozpočtu a vyúčtování hospodaření provádí po skončení kalendářního roku. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před jejich projednáním v Zastupitelstvu města Holic.

Státní správa, jejíž výkon byl zákonem svěřen příslušnému orgánu města, je vykonávána jako přenesená působnost. Městský úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s působností ve správním obvodu, který je vymezen územním městem Holíč a městem Horní Jelení a územím obcí Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Trusnov, Uhersko, Veliny a Vysoké Chvojno. Při výkonu přenesené působnosti v orgánech města při přijetí vydávání nařízení města zákony a další právní předpisy, v ostatních dále rozhoduje vláda a směrnice, ústní správní úřady a návrhy opatření, popřípadě rozhoduje krajský úřad, učící podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Související právní předpisy:

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých dalších zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Město je spravováno Zastupitelstvem města Holic (dále jen „zastupitelstvo města“), které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občané ve volbách do zastupitelstev obcí.

Zastupitelstvo města má celkem 21 členů a schází podle potřeb, zpravidla 5× do roku, nejdéle však jednou za 3 měsíce. Jeho jednání jsou veřejná a může se jich zúčastnit každý občan města, který dosáhl věku 18 let. Stejné oprávnění má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitostí a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je ve městě hláška k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouvu, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

Výkonným orgánem v samostatných působnostech je Rada města Holic (dále jen „rada města“), jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem města. Rada města má 7 členů a schází se zpravidla každé druhé pondělí v budově městského úřadu. Její jednání jsou ze zákona o obcích neveřejná.

Vedení a orgány města
Městský úřad
Městské organizace

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Holice
Holubova 1
53401 Holice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Holice
Holubova 1
53401 Holice

4.3. Úřední hodiny

Pondělí: 8–12 a 13–17 hod.

Středa: 8–12 a 13–17 hod.

Pátek: 8–12 hod.

4.4. Telefonní číslo

+420 466 741 211

4.5. Adresa internetových stránek

https://www.holice.eu

4.6. Adresa podatelny

Kompletní informace zde

4.7. Elektronická adresa podatelny

podatelna@mestoholice.cz

4.8. Datová schránka

hwkbrgj

5. Případné platby lze poukázat

Na účet číslo 19-1628561/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

6. IČO

00273571

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00273571

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádat o informace lze osobně na Městském úřadu Holice v úředních dnech a hodinách, nebo telefonicky na čísle +420 466 741 211. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Formulář písemné žádosti lze doručit elektronicky na adresu podatelna@mestoholice.cz nebo poštou na adresu Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice. Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

10. Příjem podání a podnětů

 • osobně na Městském úřadu Holice v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky na čísle +420 466 741 211
 • elektronicky (e-mailem) na adresu podatelna@mestoholice.cz
 • poštou na adresu Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice

11. Předpisy

11.1 Nejčastěji používané předpisy

Přehled důležitých právních předpisů, podle kterých měst Holice jedná a rozhoduje:

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřenými obecními úřady a správními obvody obcí s následujícími působnostmi
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád
 • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně některých zákonů
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon
 • zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích ao změně a doplnění dalších zákonů
 • zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

11.2 Vydané právní předpisy města

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím účtuje Městský úřad Holice poplatky dle sazebníku úhrad, který je přílohou Směrnice č. 23/2007.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenční smlouvy

13.2 Výhradní licence

§ 14a zákona 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací
(1) Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského, poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není vyňat z povinnosti poskytovat informaci podle § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona.
(2) Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
(3) Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen "licenční smlouva") musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen "licence") se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
(4) Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta; to neplatí v případě poskytnutí výhradní licence k digitalizaci kulturního zdroje, kdy povinný subjekt přezkoumá trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta, v jedenáctém roce trvání, případně každých následujících 7 let. V případě poskytnutí výhradní licence k digitalizaci kulturního zdroje musí být povinnému subjektu bezplatně poskytnuta kopie digitální reprodukce kulturního zdroje, kterou bude možné po skončení trvání výhradní licence poskytnout podle tohoto zákona.
(5) Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
(6) Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy ke stažení zde

Popis úkonů orgánu veřejné moci

Popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy nebo v sekci Potřebuji si vyřídit.