Cookie Consent by Free Privacy Policy website Zastupitelstvo | Holice | město neznámé energie

Zastupitelstvo

Sdílet Facebook Twitter

Zastupitelstvo města Holic (dále také jen "zastupitelstvo") je základní orgán města Holic, který jej samostatně spravuje. Zákonná úprava je obsažena v § 67 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města a je složeno z členů zastupitelstva. Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením. Ke zvolení dojde ukončením hlasování. Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát osobně, v zájmu města a jeho občanů, řídí se Ústavou a zákony České republiky a není přitom vázán žádnými příkazy. Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, popřípadě zasedání jiných orgánů města, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů města a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

Pro volební období 2022–2026 proběhlo ustavující zasedání dne 17. října 2022. Zastupitelstvo města Holic má pro toto volební období 21 členů. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Svolává je starosta města, který také řídí zasedání.

Jednání zastupitelstva jsou veřejná a může se jich účastnit každý občan města, který dosáhl věku 18 let. Stejné oprávnění má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je ve městě hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

Členové zastupitelstva pro volební období 2022-2026

 • Petr Bajer – Soukromníci a nezávislí pro sport a kulturu
 • Josef Bartoníček – 3PK – pro město Holice
 • Josef Branda – Soukromníci a nezávislí pro sport a kulturu
 • Ing. Marek Duba, Ph.D. – 3PK – pro město Holice
 • Mgr. Ladislav Effenberk – 3PK – pro město Holice
 • Roman Hlava – Občanská demokratická strana
 • Bc. Lenka Chotěnovská – 3PK – pro město Holice
 • Radek Chotěnovský – 3PK – pro město Holice
 • Petr Kačer – Občanská demokratická strana
 • Vratislav Karel, DiS. – PRO Holice, sdružení nezávislých kandidátů
 • RNDr. Jana Koudelová, Ph.D. – PRO Holice, sdružení nezávislých kandidátů
 • Milan Matys – PRO Holice, sdružení nezávislých kandidátů
 • Bc. Filip Moučka – PRO Holice, sdružení nezávislých kandidátů
 • Mgr. Lukáš Peška – PRO Holice, sdružení nezávislých kandidátů
 • Mgr. Dana Půlpánová – PRO Holice, sdružení nezávislých kandidátů
 • Jiří Růžička – Soukromníci a nezávislí pro sport a kulturu
 • MUDr. Petr Skála – Občanská demokratická strana
 • Petr Sopoliga – PRO Holice, sdružení nezávislých kandidátů
 • Rostislav Škrba – PRO Holice, sdružení nezávislých kandidátů
 • PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. – Soukromníci a nezávislí pro sport a kulturu
 • Mgr. Ondřej Výborný – PRO Holice, sdružení nezávislých kandidátů

Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo:

 • předkládat zastupitelstvu města, radě města, výborům a komisím návrhy na projednání,
 • vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je město, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které město založilo nebo zřídilo,
 • požadovat od zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které město založilo nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce.

Zastupitelstvu je vyhrazeno:

 • schvalovat program rozvoje města,
 • schvalovat územní plán města a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou,
 • schvalovat rozpočet města, závěrečný účet města a účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni,
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města,
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 • rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
 • delegovat zástupce města na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
 • navrhovat zástupce města do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
 • vydávat obecně závazné vyhlášky města,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 • navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování obcí,
 • určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni,
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • volit z řad členů zastupitelstva starostu, místostarosty a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města,
 • vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem a členem zastupitelstva,
 • zřizovat a zrušovat obecní policii,
 • rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
 • rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
 • udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města,
 • stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva,
 • rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů města,
 • rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:

 • nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku města,
 • poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
 • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,
 • uzavření smlouvy o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti, jejíž je město společníkem,
 • peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
 • vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč,
 • zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
 • dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 • postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
 • uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti,
 • zastavení nemovitých věcí,
 • vydání komunálních dluhopisů,
 • nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví města,
 • zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví města nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby městem v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo zcela nebo zčásti svěřit radě města nebo starostovi.

Zápisy a usnesení zastupitelstva

 • ke stažení zde

Plán práce zastupitelstva a rady města

 • ke stažení zde

Dokumenty zastupitelstva