Cookie Consent by Free Privacy Policy website Tajemník | Holice | město neznámé energie

Tajemník

Sdílet Facebook Twitter

Bc. Petr Vitman

Kontakt

Náplň činnosti tajemníka úřadu

Postavení tajemníka městského úřadu (dále také jen "tajemník") je definováno v ustanovení § 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tajemník je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu (dále také jen "úřad") v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.

Tajemník úřadu dále:

 • zajišťuje tvorbu koncepce rozvoje a komplexního zajištění přenesené působnosti svěřené úřadu (výkon státní správy) s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města,
 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,
 • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním,
 • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do úřadu,
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do úřadu,
 • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do úřadu,
 • zajišťuje agendu výběrových řízení při přijímání zaměstnanců úřadu a agendu vzdělávání zaměstnanců úřadu,
 • rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory úřadu a zajišťuje koordinaci činnosti odborů,
 • vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost pracovníků úřadu, kteří nejsou zařazeni v některém z odborů, a vyjadřuje je v jejich náplních práce,
 • podle obsahu žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obsahu podnětů, oznámení, stížností nebo petic, rozhoduje o přidělení k vyřízení příslušnému odboru nebo zaměstnancům,
 • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města,
 • podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný pracovník úřadu,
 • podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů v samostatné působnosti, přičemž zavazovat město může, pouze je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města,
 • navrhuje radě města organizační řád úřadu a jeho změny, včetně změn organizační struktury úřadu,
 • věcně řídí činnost kanceláře tajemníka úřadu,
 • svolává a řídí porady vedoucích pracovníků úřadu a dalších přizvaných osob,
 • koordinuje svou činnost s činností starosty a místostarosty,
 • nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích,
 • pro účely zákona č. 312/2002, o úředních územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, je vedoucím úřadu.