Cookie Consent by Free Privacy Policy website Evidence obyvatel | Holice | město neznámé energie

Evidence obyvatel

Sdílet Facebook Twitter

 • pracuje s agendovým informačním systémem evidence obyvatel
 • provádí aktualizaci, kontrolu a zjišťování správnosti údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel u občanů s trvalým pobytem ve správním obvodu města Holic, případné nesoulady řeší ve spolupráci s občany a ostatními úřady
 • zajišťuje opravy údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel
 • poskytuje osobní údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel subjektům oprávněným podle zvláštních právních předpisů
 • vede správní a přestupková řízení na úseku evidence obyvatel
 • eviduje změny trvalého pobytu občanů ve správním obvodu města Holic
 • na žádost občanů poskytuje údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel k jejich osobě a k osobě blízké
 • poskytuje na žádost vlastníka objektu výpis občanů hlášených k trvalému pobytu v daném domě
 • informuje vlastníka objektu o změně počtu osob přihlášených k trvalému pobytu v tomto objektu
 • na žádost občana eviduje adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení

 

Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.
Kdo ohlašuje místo pobytu:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Na Městském úřadu Holice, Holubova 1, v prvním nadzemním podlaží, kancelář evidence obyvatel, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Evidence obyvatel – kancelář č. 117, tel.: +420 466 741 214

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis), prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
 • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny,
 • vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Správní a jiné poplatky

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50 Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.

Lhůty pro vyřízení

Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

Další informace v této oblasti najdete na webových stránkách mvcr.cz.

 

Rušení trvalého pobytu

O zrušení trvalého pobytu rozhodne ohlašovna na základě podané písemné žádosti oprávněné osoby a prokázání splnění podmínek pro zrušení trvalého pobytu.
Podmínky jsou dvě, první je zánik užívacího práva občana k objektu nebo jeho vymezené části a druhá je neužívání tohoto objektu nebo jeho vymezené části občanem. Žadatel o zrušení trvalého pobytu doloží oprávněnost své osoby k podání žádosti dokladem o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí nebo smlouva o nájmu). Prokazování existence, resp. neexistence užívacího práva bývá jednodušší. Pokud takové právo dotyčný nikdy neměl (byl na dané adrese na základě souhlasu oprávněné osoby), postačí konstatování takového stavu. Pokud dotyčnému právo vzniklo (nejčastěji rozvod a následné vypořádání majetku), nebo prodej nemovitosti, skončení nájmu.

Kdo rozhoduje o zrušení místa trvalého pobytu

 • ohlašovna z moci úřední,
 • ohlašovna na návrh navrhovatele - vlastníka objektu nebo jeho vymezené části, nebo oprávněné osoby (dále jen "oprávněná osoba") za splnění zákonných podmínek.

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení,
 • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Návrh na zrušení adresy místa trvalého pobytu podá oprávněná osoba na ohlašovně v místě trvalého pobytu občana, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

V Holicích je to na městském úřadu, Holubova 1, v prvním nadzemním podlaží, kancelář evidence obyvatel, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Evidence obyvatel – kancelář č. 117, tel.: +420 466 741 214

Při zrušení místa trvalého pobytu je oprávněná osoba povinna:

 • podat písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu,
 • prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana – zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo vymezenou část,
 • prokázat totožnost občanským nebo jiným dokladem totožnosti,
 • doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Zrušením trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu. Občan, kterému byl zrušen trvalý pobyt, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Správní a jiné poplatky

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100 Kč.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou obecně stanoveny správním řádem – tj. bezodkladně, nejpozději do 30 dnů. Ve složitých případech je maximální lhůta 60 dnů.

Další informace o této oblasti najdete na portálu veřejné správy