Cookie Consent by Free Privacy Policy website Matrika | Holice | město neznámé energie

Matrika

Sdílet Facebook Twitter

Tato oblast zahrnuje evidenci narození, úmrtí a uzavření manželství ve správním obvodu matričního úřadu Holice včetně vydávání matričních dokladů (rodný list, úmrtní list, oddací list); vydávání druhopisů těchto matričních dokladů a úplných výpisů z matrik, změny a prohlášení ve věci jména a příjmení, žádosti o zápis do zvláštní matriky (pro narození, manželství a úmrtí, ke kterým došlo  v zahraničí), určení otcovství, vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí, vydání osvědčení k církevnímu sňatku ve správním obvodu matričního úřadu Holice. Dále pak ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace), přihlášení k trvalému pobytu, ukončení trvalého pobytu, návrh na zrušení místa trvalého pobytu.

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení (popřípadě více příjmení), která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupů.

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení může podat:

 • fyzická osoba - občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého dítěte,
 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, jen má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Na Městském úřadu Holice, Holubova 1, v prvním nadzemním podlaží, kancelář matriky, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Matrika – kancelář č. 116, tel.: +420 466 741 215

Povolení změny jména

 • změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem,
 • změna jména se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte.

Povolení změny příjmení

 • změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod,
 • změna příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte,
 • za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů,
 • mají-li manželé společné příjmení a je-li povolena změna příjmení jednomu z nich, vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí,
 • mají-li manželé a rodiče dítěte různá příjmení, změna příjmení toho z manželů, jehož příjmení má nezletilý, se vztahuje i na nezletilého,
 • mají-li manželé společné příjmení a jeden z nich užívá a na druhém místě uvádí příjmení předchozí, může jim být povolena změna pouze tohoto společného příjmení.


O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje na základě písemné žádosti matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

Povolení změny jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví

Matriční úřad povolí na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele zdravotních služeb změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení,

 • na neutrální jméno a příjmení, byla-li zahájena léčba pro změnu pohlaví,
 • na jiné jméno, popřípadě jména, a příjmení, byla-li léčba pro změnu pohlaví dokončena.

Doklad, který je jinak třeba předložit matričnímu úřadu k žádosti o povolení změny jména nebo příjmení se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

Co musí žádost o povolení změny jména, nebo příjmení obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,
 • rodné číslo,
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
 • odůvodnění.

Jaké doklady musíte mít s sebou?

 • rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství,
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera,
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 • doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat např. platným občanským průkazem České republiky, cestovním dokladem, osvědčením nebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku),
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení,
 • k žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Tento souhlas druhého rodiče není třeba předkládat, pokud

       a) druhý rodič zemřel (v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list),

       b) pokud byl druhý rodič rodičovské odpovědnosti zbaven nebo byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven (v tom
            případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek)

       c) pokud není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče,

 • pokud občan České republiky žije v manželství s cizincem, k žádosti o povolení změny příjmení přiloží doklad o tom, že podle právního řádu jeho domovského státu tento stát uzná změnu příjmení, jestliže se má změna příjmení vztahovat i na tohoto cizince. Doklad se nepředkládá, pokud má cizinec povolen trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu.

Správní a jiné poplatky

Vydání povolení změny:

 • příjmení hanlivého nebo směšného – 200 Kč
 • příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení – 300 Kč
 • jména nebo příjmení v ostatních případech – 3.000 Kč

Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení.

Osvobození od poplatku

 • Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
 • Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.
 • Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
 • Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera.

Lhůty pro vyřízení

Příslušný matriční úřad je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

Další informace v této oblasti najdete na webových stránkách mvcr.cz.

 

Uzavření manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek dle platné právní úpravy je postaven na roveň). Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
Manželství uzavírají snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců. Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem Zastupitelstva města Holic.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Nejprve je potřeba předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství. Poté se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá, jde-li občanský sňatek. Bližší informace sdělí matriční úřad.

Má-li být manželství uzavřeno církevní formou, je nutné se obrátit na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Na Městském úřadu Holice, Holubova 1, v prvním nadzemním podlaží, kancelář matriky, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Matrika – kancelář č. 116, tel.: +420 466 741 215

Jaké doklady musíte mít s sebou?

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Státní občan České republiky, který je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.
S písemnou žádostí o vydání tohoto osvědčení je třeba se obrátit osobně na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Požádají-li snoubenci o vydání osvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jejich podpisy na plné moci úředně ověřeny.

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje matrikář. Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.

Správní a jiné poplatky

a)   Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky – 5.000 Kč.
b)   Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnertsví osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky – 3.000 Kč.
c)   Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu neb oměstské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města – 1.000 Kč
d)   Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnertsví mimo určené místno nebo dobu – 3.000 Kč.
e)   Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňtaku – 500 Kč
f)    Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem – 500 Kč.

Od poplatku podle písmene d) této položky jsou oslobozeny osoby těřce zdravotně postižené.

Poznámky

1.   Poplatek podle písmen a) až d) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.
2.   Poplatek podle písměne d) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo místo i čas určené obcí pro konání slavnostních obřadů nebo povoluje-li se vstup do registrovaného partnerství mimo místo i čas určené matričním úřadem k přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství.
3.   Poplatek podle písmene c) se nevybírá, jestliže je dán důvod pro vybrání poplatku podle písmene d).

Poplatky se platí v hotovosti, kartou nebo převodem na účet před provedením úkonu.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.

Další informace v této oblasti najdete na webových stránkách mvcr.cz.

Informace o dalších poplatcích na matrice

Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství, anebo osvědčení o rodném čísle – 300 Kč.
Vydání cizojazyčného standardního formuláře – 100 Kč.
Ověření podpisu nebo otisku razítka na dokumentu nebo na jeho stejnopisu – 50 Kč za každý podpis nebo otisk razítka.

Právní předpisy

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Další informace o této oblasti najdete na portálu veřejné správy