Cookie Consent by Free Privacy Policy website Ověřování podpisů a listin | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Správní odbor > Ověřování podpisů a listin

Ověřování podpisů a listin

Sdílet Facebook Twitter

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace).

Ověřování pravosti podpisu (legalizace) – potřebujete:

 • občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz, jde-li o státního občana České republiky,
 • cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince,
 • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva,
 • legalizace nebude provedena ve zvláštních případech uvedených ve výše uvedeném zákoně.

Ověřování shody opisu nebo kopie s originálem listiny (vidimace) – potřebujete:

 • originál listiny jejíž pravost potřebujete ověřit včetně její kopie nebo opisu,
 • vidimace nebude provedena ve zvláštních případech uvedených ve výše uvedeném zákoně.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Na Městském úřadu Holice, Holubova 1, v prvním nadzemním podlaží, kancelář matriky nebo evidence obyvatel, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Matrika – kancelář č. 116, tel.: +420 466 741 215
Evidence obyvatel – kancelář č. 117, tel.: +420 466 741 214

Správní poplatky

 • správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 50 Kč
 • správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 50 Kč
 • správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Právní předpis:

 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující zákony a předpisy:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) Č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 325/1999 Sb. o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů
 • § 180b zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Lhůty pro vyřízení:

Je-li správní orgán požádán o provedení vidimace nebo legalizace a jsou-li splněny zákonné předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.