Cookie Consent by Free Privacy Policy website Ohlášení stavebního záměru na pozemní komunikaci | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Stavební úřad > Ohlášení stavebního záměru na pozemní komunikaci

Ohlášení stavebního záměru na pozemní komunikaci

Sdílet Facebook Twitter

Jedná se o stavební úpravy nebo udržovací práce na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

 • stavebník (fyzická nebo právnická osoba), příp. jeho zplnomocněný zástupce

Podmínky a postup řešení

Podání žádosti. Žádost musí být v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář ke stažení:

Ohlášení stavby

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na stavebním úřadu Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru příjmení@mestoholice.cz, dále datovou schránku.

Pavel Reinberg

Město Holice a Horní Jelení, obce Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Trusnov, Uhersko, Veliny, Vysoké Chvojno

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • vyplněnou žádost (na formuláři – možnost stažení), v případě zastupování plnou moc,
 • podnikatelé, organizace platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (i kopie) k nahlédnutí,
 • doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo (založené smlouvou) ke stavbě, není-li ve vlastnictví stavebníka,
 • doklad prokazující jiné právo (založené smlouvou) k dotčenému pozemku, není-li ve vlastnictví stavebníka (týká se všech dotčených pozemků),
 • stanovisko vlastníka komunikace, která je předmětem stavebního záměru,
 • projektovou dokumentaci, zpracovanou v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
 • stanovisko Krajského ředitelství Policie ČR – dopravního inspektorátu,
 • případně další potřebná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná podle zvláštních předpisů.

Správní a jiné poplatky

Dle položky 18 bod 4 zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se za vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem vybírá správní poplatek ve výši 500 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

30 dnů ode dne ohlášení stavebního záměru.

Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné (např. chybí některý doklad, nezbytný pro ohlášení) nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení.

Další účastníci

Účastníci řízení v případě ohlášení nejsou, protože se nejedná o řízení.

Právní předpisy

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích