Cookie Consent by Free Privacy Policy website Památková péče | Holice | město neznámé energie

Památková péče

Sdílet Facebook Twitter

Obnova kulturní památky nebo jejího prostředí

Čeho jsem vlastník?

 • nemovité kulturní památky (stavba)
 • movité kulturní památky (umělecké dílo)
 • ničeho – kulturní památka je jen blízko mé stavby nebo mého pozemku

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu památkové péče před zahájením vlastních prací u movité kulturní památky a před podáním příslušné žádosti dle stavebního zákona u nemovité kulturní památky nebo úpravě jejího prostředí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

 • vlastník kulturní památky nebo jiný zmocněný zástupce na základě plné moci

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace:

 • odbornou pomocí – nejdříve je potřeba se spojit s odbornou organizací (Národní památkový ústav v Pardubicích) s přípravnou dokumentací nebo jen záměrem. NPÚ poskytuje vlastníkům kulturních památek odbornou pomoc,
 • zpracování dokumentace,
 • podání písemné žádosti na stavebním úřadu MÚ Holice.

Žádost ke stažení:

Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky

Dotčené instituce

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitá kulturní památka.

Národní památkový ústav – odborná organizace – místně příslušné pracoviště podle místa, kde se nachází nemovitá kulturní památka.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Osobně na stavebním úřadu Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž, po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru příjmení@mestoholice.cz, dále datovou schránku.

Orgán státní památkové péče příslušný k vydání závazného stanoviska:
Milan Shejbal

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou?

Podání musí obsahovat:

 • název a umístění kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
 • popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad,
 • předpokládaný rozsah obnovy,
 • investora obnovy,
 • předpokládané celkové náklady a termín provedení obnovy,
 • předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky.

Přílohy podání:

 • kvalifikovaná plná moc s uvedením rozsahu zmocnění pro zástupce vlastníka v případě zastupování žadatele,
 • doklad o právní subjektivitě žadatele, popř. zplnomocněného zástupce (výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku),
 • doklady o projektu (projektová dokumentace, je-li zpracována a vyžadována podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, případně je-li požadována orgánem státní památkové péče),
 • platný doklad o vlastnictví k památce (u movitých kulturních památek čestné prohlášení dle § 44a odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči),
 • návrh restaurátorského zásahu,
 • fotodokumentace stávajícího stavu,
 • stavebně historický průzkum.

Správní a jiné poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení

Úřad památkové péče vydá závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ. O prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska vydá úřad památkové péče usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a vyrozumí o této skutečnosti žadatele.

Jestliže není závazné stanovisko úřadu památkové péče vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek (tzv. fiktivní souhlasné závazné stanovisko).

Právní předpisy:

 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
 • vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

Opravné prostředky:

Závazné stanovisko – obnova kulturní památky vyžaduje následné řízení dle stavebního zákona (ohlášení stavební povolení),

toto závazné stanovisko není ve smyslu § 44a odst. 3 památkového zákona samostatným rozhodnutím ve správním řízení, proto se nelze proti němu samostatně odvolat. Odvoláni je přípustné až proti rozhodnutí stavebního úřadu podmíněnému tímto závazným stanoviskem (ust. § 149 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat.

Správní řád výslovně umožňuje přezkum až rozhodnutí správního úřadu (zde stavebního úřadu), které je podmíněno obsahem závazného stanoviska. Fakticky je tedy třeba dodržet následující postup:

 • po obdržení závazného stanoviska podat žádost o stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu,
 • stavební úřad ve věci rozhodne (v případě ohlášení, které by bylo v rozporu se závazným stanoviskem, ohlášené práce rozhodnutím stavební úřad zakáže, k tomu blíže v bodě 13 – nejčastější dotazy),
 • proti rozhodnutí stavebního úřadu se lze ve stanovené lhůtě odvolat, kdy odvolání může směřovat i pouze vůči závěrům nebo podmínkám závazného stanoviska orgánu státní památkové péče,
 • odvolání se podává u stavebního úřadu, který ve věci vydal rozhodnutí,
 • odvolání je postoupeno nadřízenému stavebnímu úřadu (krajskému úřadu),
 • v části odvolání, která se dotýká obsahu závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, se dotáže nadřízený stavební úřad (krajský úřad) nadřízeného orgánu státní památkové péče (krajského úřadu) na jeho názor,
 • nadřízený orgán státní památkové péče s ohledem na důvody odvolání závěry závazného stanoviska orgánu státní památkové péče buď potvrdí, nebo tyto závěry změní,
 • závěr nadřízeného orgánu státní památkové péče je pro odvolací stavební úřad závazný.

Jinou možnost přezkumu věcné správnosti závazného stanoviska podle § 149 správního řádu, včetně podmínek takového závazného stanoviska, současné právní předpisy nepřipouštějí.

Závazné stanovisko – rozhodnutí – obnova kulturní památky nevyžaduje následné řízení dle stavebního zákona.

Toto rozhodnutí – závazné stanovisko je podle §44a odst. 3 památkového zákona samostatným rozhodnutím a lze proti němu podle ust. 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, k odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Krajského úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Holice odboru ŽP a stavebního úřadu – úseku státní památkové péče, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník – odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Sankce

Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě pokutu až do výše 2 000 000 Kč.