Cookie Consent by Free Privacy Policy website Povolování sjezdů | Holice | město neznámé energie

Povolování sjezdů

Sdílet Facebook Twitter

Jedná se o povolení připojení sousední nemovitosti nebo jiné pozemní komunikace na místní komunikaci, silnici II. nebo III. třídy. Jde rovněž i o úpravy takového připojení nebo jeho zrušení. Rozhodnutí o povolení připojení je jedním z podkladů pro vydání územního rozhodnutí.

Připojení na účelové komunikace se řeší občanskoprávní cestou – souhlasem vlastníka účelové komunikace.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

 • stavebník (fyzická nebo právnická osoba), příp. jeho zplnomocněný zástupce

Podmínky a postup řešení

 • podání žádosti
 • souhlas vlastníka komunikace nebo silnice
 • souhlas příslušného orgánu policie ČR

Žádost ke stažení:

Žádost o vydání povolení k připojení sousední nemovitosti k silnici II. třídy, III. třídy a místní komunikaci/připojení silnice nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci/úpravy či zrušení stávajících připojení

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na stavebním úřadu Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru příjmení@mestoholice.cz, dále datovou schránku.

Pavel Reinberg

Město Holice – místní komunikace, silnice II. a III. třídy, město Horní Jelení, obce Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Ředice, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Trusnov, Uhersko, Veliny, Vysoké Chvojno, Chvojenec – místní komunikace, silnice II. a III. třídy.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • vyplněnou žádost,
 • v případě zastupování plnou moc,
 • podnikatelé, organizace platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (i kopie) k nahlédnutí,
 • výkresovou dokumentaci řešící:
  1. zpevněný povrch připojení a plynulé navázání na vozovku komunikace,
  2. samostatné odvodnění nezatěžující komunikaci,
  3. odpovídající zatrubnění propustku (pokud sjezd kříží odvodňovací příkop) včetně výkresu pevných čel (v případě, kdy sjezd kříží vodoteč – návrh přemostění),
  4. podélný řez sjezdem,
  5. zákres rozhledových poměrů.

Správní a jiné poplatky

Správní poplatek je stanoven na 500 Kč dle  zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Poplatek je možno zaplatit:

 • hotově v pokladní hodiny na pokladně Městského úřadu Holice po obdržení průvodního lístku, který vydá příslušný pracovník stavebního úřadu,
 • bezhotovostně převodem z účtu navrhovatele – podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného Městským úřadem Holice stavebním úřadem.

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním rozhodnutí.

Lhůty pro vyřízení:

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 30 dnů od podání návrhu,
 • ve složitějších případech do 60 dnů.

Další účastníci:

 • vlastník pozemní komunikace,
 • příslušný orgán policie ČR (Policie ČR, dopravní inspektorát Pardubice).

Právní předpisy

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 104/19990 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

Odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje prostřednictvím Městského úřadu Holice, který rozhodnutí vydal.