Cookie Consent by Free Privacy Policy website Uzavírky, objížďky | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Stavební úřad > Uzavírky, objížďky

Uzavírky, objížďky

Sdílet Facebook Twitter

Jedná se o omezení obecného užívání silnic II. nebo III. třídy, místní nebo veřejně přístupné účelové komunikace uzavírkami a objížďkami.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

 • fyzická nebo právnická osoba, příp. její zplnomocněný zástupce
 • u uzavírek komunikací z důvodu provádění stavebních prací by měl předkládat žádost zhotovitel nebo osoba jím pověřená

Podmínky a postup řešení:

 • podání vyplněné žádosti o povolení uzavírky (zároveň musí být podána žádost o stanovení dopravního značení a příp. i o povolení zvláštního užívání v souvislosti s omezením provozu na komunikaci),
 • vyjádření příslušného orgánu Policie ČR – DI k návrhu přechodného dopravního značení,
 • situační plánek ověřený Policií ČR – DI,
 • stanovisko vlastníka komunikace k navrhované uzavírce a objížďce,
 • vyjádření obcí, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka,
 • harmonogram prací u úplných uzavírek delších než 3 dny z důvodu provádění stavebních prací,
 • souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové hromadné dopravy osob.

Žádost ke stažení:

Žádost o úplnou – částečnou uzavírku pozemní komunikace

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na stavebním úřadu Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru příjmení@mestoholice.cz, dále datovou schránku.

Pavel Reinberg

Město Holice a Horní Jelení, obce Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Trusnov, Uhersko, Veliny, Vysoké Chvojno

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • vyplněnou žádost,
 • v případě zastupování plnou moc,
 • podnikatelé, organizace platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (i kopie) k nahlédnutí,
 • situaci se zákresem místa navrhované uzavírky,
 • vyjádření příslušného orgánu Policie ČR – DI k návrhu přechodného dopravního značení,
 • situační plánek ověřený Policií ČR – DI,
 • stanovisko vlastníka komunikace k navrhované uzavírce a objížďce,
 • vyjádření obcí, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka a navržena objížďka,
 • harmonogram prací u úplných uzavírek delších než 3 dny z důvodu provádění stavebních prací,
 • souhlas dotčeného dopravního úřadu pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové hromadné dopravy osob.

Lhůty pro vyřízení:

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 30 dnů od podání návrhu,
 • ve složitějších případech do 60 dnů.

Další účastníci:

 • vlastníci dotčených komunikací,
 • dotčené obce,
 • příslušný orgán policie ČR (Policie ČR, dopravní inspektorát Olomouc),
 • provozovatel dráhy.

Právní předpisy

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 104/19990 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Holice,  stavebního úřadu, u něhož se odvolání podává.