Cookie Consent by Free Privacy Policy website Vyhrazení parkovacího místa | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Stavební úřad > Vyhrazení parkovacího místa

Vyhrazení parkovacího místa

Sdílet Facebook Twitter

Jedná se o povolení zvláštního užívání místní komunikace na území města Holice, případně silnice II. nebo III. třídy dle daného územního rozsahu, za účelem zřízení vyhrazeného placeného parkovacího místa pro vozidlo/vozidla určené konkrétní registrační značkou nebo konkrétním názvem organizace.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • žadatel (fyzická nebo právnická osoba), příp. jeho zplnomocněný zástupce

Podmínky a postup řešení

 • podání žádosti
 • souhlas vlastníka pozemní komunikace
 • souhlas příslušného orgánu Policie České republiky

Žádost ke stažení:

Žádost o zvláštní užívání komunikace – zřízení vyhrazeného parkování

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na stavebním úřadu Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru příjmení@mestoholice.cz, dále datovou schránku.

Pavel Reinberg

Město Holice a Horní Jelení, obce Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Trusnov, Uhersko, Veliny, Vysoké Chvojno

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • vyplněnou žádost,
 • v případě zastupování plnou moc,
 • podnikatelé, organizace platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (i kopie) k nahlédnutí,
 • řidičský průkaz,
 • velký technický průkaz (požaduje-li se vyhrazení pro konkrétní registrační značku),
 • situaci (měř. 1:500) s vyznačením požadovaného parkovacího místa.

Správní a jiné poplatky

Správní poplatek je stanoven položkou číslo 36, písmene a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:

 • 100 Kč je-li doba povolení zvl. užívání kratší než 10 dní
 • 500 Kč je-li doba povolení zvl. užívání delší než 10 dní a kratší než půl roku
 • 1 000 Kč je-li doba povolení zvl. užívání delší než 6 měsíců

Poplatek je možno zaplatit:

 • hotově v pokladní hodiny na pokladně Městského úřadu Holice po obdržení průvodního lístku, který vydá příslušný pracovník stavebního úřadu,
 • bezhotovostně převodem z účtu navrhovatele – podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného Městským úřadem Holice stavebním úřadem.

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním rozhodnutí.

Lhůty pro vyřízení:

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 30 dnů od podání návrhu,
 • ve složitějších případech do 60 dnů.

Další účastníci:

 • vlastník pozemní komunikace, na které má být parkovací místo vyhrazeno,
 • příslušný orgán policie ČR (Policie ČR, dopravní inspektorát Pardubice).

Právní předpisy

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 104/19990 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

Odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, prostřednictvím Městského úřadu Holice, který rozhodnutí vydal.