Cookie Consent by Free Privacy Policy website Vyvlastnění | Holice | město neznámé energie

Vyvlastnění

Sdílet Facebook Twitter

Vyvlastnění:

 • odnětí vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni,
 • omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni.

Podmínky a postup řešení

Podmínkou je žádost podaná volnou formou (vyvlastňovací zákon nepředepisuje formulář), obsahující zákonem předepsané náležitosti a doložená požadovanými podklady.

Dotčené instituce

Městský úřad Holice stavební úřad, jako vyvlastňovací úřad v tomto správním obvodu

Obce ORP Holice:

Býšť, Dolní Roveň, město Holice, město Horní Jelení, Horní Ředice, Dolní Ředice, Veliny, Ostřetín, Uhersko, Vysoké Chvojno, Trusnov, Poběžovice u Holic, Jaroslav, Chvojenec

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Osobně na stavebním úřadu Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru příjmení@mestoholice.cz, dále datovou schránku.

Helena Sedláková

Správní a jiné poplatky

Za vydání rozhodnutí o vyvlastnění se dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřuje správní poplatek ve výše 5 000 Kč (položka 19 přílohy).

Lhůty pro vyřízení

Do 60 dnů od zahájení řízení, dle konkrétního případu, v souladu se správním řádem a zákonem o vyvlastnění.

Další účastníci:

 • vyvlastnitel – žadatel,
 • vyvlastňovaný.

Podle okolností případu dále i:

 • zástavní věřitel,
 • podzástavní věřitel,
 • oprávněný z práva odpovídajícího věcnému břemenu váznoucímu na nemovitosti,
 • nájemce nemovitosti, kterého se vyvlastnění týká (s výjimkou nájemce bytu),
 • oprávněný a povinný ze zajišťovacího převodu práva,
 • správce dědictví / dědicové / stát.

Právní předpisy

 • zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí lze podat u Městského úřadu Holice, stavební úřad, odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Účastníci řízení se mohou ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu žalobou domáhat projednání věci, která je předmětem vyvlastňovacího řízení, v občanském soudním řízení. Žaloba je nepřípustná, jestliže žalobce nevyužil v řízení před správním orgánem řádné opravné prostředky (= odvolání) nebo jestliže jím uplatněné řádné opravné prostředky nebyly správním orgánem pro opožděnost projednány.