Cookie Consent by Free Privacy Policy website Závazné stanovisko úřadu územního plánování – informace pro občany | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Stavební úřad > Závazné stanovisko úřadu územního plánování – informace pro občany

Závazné stanovisko úřadu územního plánování – informace pro občany

Sdílet Facebook Twitter

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné a nezastavěné území, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy. Územní plán také stanoví podmínky pro využití těchto ploch.

Úřad územního plánování (ÚÚP) je s účinností od 1. ledna 2018 dotčeným orgánem, který vydává závazné stanovisko. V závazném stanovisku úřad územního plánování určí, zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá záměr přípustným, stanoví podmínky jeho uskutečnění. Závazné stanovisko je ve stanovených případech povinnou náležitostí žádosti podané ke stavebnímu úřadu. Pro stavební úřad je vydané závazné stanovisko závazným podkladem pro jeho rozhodnutí.

Závazné stanovisko vydá úřad územního plánování bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ. O prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska vydá úřad územního plánování usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a vyrozumí o této skutečnosti žadatele. Lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží po dobu odstraňování vad žádosti. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta 30 dnů pro vydání závazného stanoviska.

Jestliže není závazné stanovisko úřadu územního plánování vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek.

Závazné stanovisko je podkladem v případech, kdy bude stavební úřad vydávat:

 • územní rozhodnutí,
 • uzavření veřejnoprávní smlouvy,
 • územní rozhodnutí s posuzováním vlivů na životní prostředí,
 • společné územní a stavební řízení,
 • společné územní a stavební řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí,
 • územní souhlas,
 • společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
 • vydání souhlasu nebo povolení se změnou v užívání stavby,
 • rozhodnutí o žádosti o dodatečném povolení stavby,
 • povolení stavby speciálním stavebním úřadem, jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas.

Podmínky a postup řešení

Žadatel podá písemnou žádost adresovanou MÚ Holice, stavebnímu úřadu, který je úřadem územního plánování jak pro město Holice, tak pro celé území obce s rozšířenou působností.

Žádost ke stažení:

Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování

Závazné stanovisko může Městský úřad Holice, stavební úřad vydat pouze na základě dokumentace zpracované podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu pro daný účel. Jedná se zejména o tyto části:

 • průvodní zprávu (údaje o stavbě, žadateli, zpracovateli, členění stavby),
 • souhrnnou technickou zprávu (popis území stavby, příp. popis a zhodnocení území – zejména údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, celkový popis stavby, příp. popis navrhované změny využití území, změny vlivu užívání stavby na území, připojení na technickou infrastrukturu, příp. nové nároky na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, příp. nové nároky na dopravní infrastrukturu, řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, celkové vodohospodářské řešení),
 • situační výkresy (situační výkres širších vztahů, katastrální situační výkres, koordinační situační výkres, případně speciální situační výkres),
 • dokumentace objektů (charakteristické půdorysy, charakteristické řezy, základní pohledy).

Nemá-li žádost o vydání závazného stanoviska předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve úřad územního plánování žadatele k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků žádosti.

Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání vydání závazného stanoviska, úřad územního plánování mu písemně sdělí, že závazné stanovisko nemůže být vydáno. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta 30 dnů pro vydání závazného stanoviska.

ÚÚP posoudí zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá záměr přípustným, může stanovit podmínky jeho uskutečnění.

Vydání závazného stanoviska není překážkou vydání závazného stanoviska týkajícího se jiného záměru v daném území. Úkolem ÚÚP je vzájemná koordinace záměrů v území.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání, nestanoví-li úřad územního plánování v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 3 roky. Platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

 • bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
 • byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti,
 • nebo nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace (žádost o závazné stanovisko)

Žadatel nejprve ověří u příslušného stavebního úřadu, zda jeho záměr vyžaduje závazné stanovisko úřadu územního plánování, podá písemnou žádost na formuláři "Žádost o závazné stanovisko". Pokud žadatel zastupuje jinou osobu, přiloží k žádosti také plnou moc.

Dotčené instituce

Závazné stanovisko úřadu územního plánování vydává stavební úřad MÚ Holice.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Osobně na stavebním úřadu Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru příjmení@mestoholice.cz, dále datovou schránku.

Josef Polák

Obce ve správě MÚ Holice (ORP Holice)

Býšť, Dolní Roveň, město Holice, město Horní Jelení, Obce Horní Ředice, Dolní Ředice, Veliny, Ostřetín, Uhersko, Vysoké Chvojno, Trusnov, Poběžovice u Holic, Jaroslav, Chvojenec

Správní a jiné poplatky

Vydání závazného stanoviska je bezplatné.

Lhůty pro vyřízení

Úřad územního plánování vydá závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ. O prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska vydá úřad územního plánování usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a vyrozumí o této skutečnosti žadatele.

Jestliže není závazné stanovisko úřadu územního plánování vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek (tzv. fiktivní souhlasné závazné stanovisko).

Další účastníci

Nejsou další účastníci.

Právní předpisy

Postupuje se podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Opravné prostředky

Jestliže nebyly splněny předpoklady pro vydání fiktivního souhlasného závazného stanoviska bez podmínek, vydá nadřízený správní orgán nové závazné stanovisko, kterým se závazné stanovisko zruší. Nové závazné stanovisko lze vydat do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Proti závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání. Závazné stanovisko je možné potvrdit nebo změnit v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bylo podmíněno závazným stanoviskem.

Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Olomouckého kraje. Lhůty pro zahájení přezkumného řízení a zrušení nebo změnu závazného stanoviska v přezkumném řízení počínají běžet ode dne, kdy rozhodnutí nebo jiný úkon stavebního úřadu nabylo právních účinků. Lhůty pro zahájení přezkumného řízení a zrušení nebo změnu závazného stanoviska v přezkumném řízení u závazného stanoviska, které je podkladem pro vydání certifikátu autorizovaného inspektora, počínají běžet ode dne vzniku práva provést oznámený záměr. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.