Cookie Consent by Free Privacy Policy website Změna územního plánu – informace pro občany | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Stavební úřad > Změna územního plánu – informace pro občany

Změna územního plánu – informace pro občany

Sdílet Facebook Twitter

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné a nezastavěné území, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy. Územní plán také stanoví podmínky pro využití těchto ploch.

Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

Pořízení změny územního plánu zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona.

Stavební zákon (Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) ve znění účinném od 1. ledna 2018 zavedl zkrácený postup pořizování změny územního plánu. Tento postup byl následně ještě upraven novelou stavebního zákona účinnou od 1. ledna 20213. O pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu rozhoduje vždy zastupitelstvo obce, na její pořízení není právní nárok.

Zkrácený postup pořizování změny územního plánu se použije v případě, že to výslovně uvede zastupitelstvo obce při rozhodnutí o pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu, nebo při schválení zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období.

Navrhnout změnu územního plánu může orgán veřejné správy, občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, případně tzv. oprávněný investor. Rámcový obsah návrhu změny pořizované zkráceným postupem stanoví stavební zákon v ustanovení § 55a odst. 2. Návrh musí zohledňovat také obecné požadavky na obsah podání, jak je stanoví zákon správní řád: z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje, musí obsahovat identifikační údaje podatele, jeho podpis a označení orgánu, jemuž je určeno.
Od platnosti novely stavebního zákona se pořizují změny územního plánu Holice výhradně zkráceným postupem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

Změna územního plánu může být pořízena:

 • z vlastního podnětu obce,
 • na návrh orgánu veřejné správy,
 • na návrh občana,
 • na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce,
 • na návrh oprávněného investora.

Podmínky a postup řešení

Formulář není předepsán, možno volnou formou.

Návrh na pořízení změny územního plánu se podává obci, pro jejíž území se má tato změna územního plánu pořizovat. MÚ Holice, stavební úřad vydá jako pořizovatel územně plánovací dokumentace stanovisko k navrhovaným změnám. O pořízení změny rozhodne zastupitelstvo příslušné obce, které také rozhodne o tom, které návrhy budou do změny zařazeny. Návrh na pořízení změny územního plánu obsahuje:

 • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
 • údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
 • údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
 • důvody pro pořízení změny územního plánu,
 • návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu. a dalších nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona.

Po schválení pořízení změny územního plánu je vypracován návrh zadání změny územního plánu, ve kterém jsou stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu změny územního plánu. Pořizovatel zašle návrh zadání dotčeným orgánům, obci, pro kterou je změna územního plánu pořizována, sousedním obcím a krajskému úřadu. Veřejnou vyhláškou zajistí zveřejnění návrhu zadání na úřední desce. Do 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit své připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své požadavky. K připomínkám a požadavkům uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Na základě uplatněných požadavků a podnětů upraví pořizovatel návrh zadání a předloží jej ke schválení zastupitelstvu obce.

Na základě schváleného zadání změny územního plánu je vypracován návrh změny územního plánu. Pořizovatel svolá společné jednání s dotčenými orgány a se sousedními obcemi, které se mohou k návrhu změny územního plánu vyjádřit ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Pořizovatel zajistí doručení návrhu změny územního plánu veřejnou vyhláškou a do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Pořizovatel musí krajskému úřadu předložit návrh změny územního plánu a zprávu o jejím projednání. Krajský úřad sdělí pořizovateli své stanovisko do 30 dnů od předání veškerých podkladů.

Po upravení a posouzení návrhu změny územního plánu se koná veřejné projednání, o jehož uskutečnění je veřejnost informována veřejnou vyhláškou. Po dobu 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky je návrh změny územního plánu vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a v obci, pro kterou je změna pořizována. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání se mohou uplatnit námitky a připomínky. K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Pořizovatel vyhodnotí projednání návrhu změny územního plánu a zpracuje návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách. Pokud je to potřebné pořizovatel zajistí úpravu návrhu změny územního plánu v souladu se stanovisky dotčených orgánů. Dojde-li k podstatné úpravě návrhu změny územního plánu, návrh se znovu posoudí a koná se opakované veřejné projednání.

Následně pořizovatel předloží zastupitelstvu obce návrh na vydání změny územního plánu s jejím odůvodněním, které je její nedílnou součástí. Změna územního plánu se vydává formou opatření obecné povahy a veřejnost je o tomto informována veřejnou vyhláškou.

Změny územního plánu mohou být pořizovány rovněž na základě zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období, kterou pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky.

Stavební zákon dle novely, která nabyla účinnosti 1. ledna 2018, připouští rovněž tzv. zkrácený postup pořizování změny územního plánu, která nevyžaduje zpracování variant řešení. V tomto případě musí návrh na pořízení změny obsahovat navíc stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Při zkráceném postupu pořizování změny územního plánu se nepořizuje zadání změny a vypouští se fáze společného jednání o návrhu změny.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace (podnět na změnu ÚP)?

Navrhovatel podá písemně návrh na pořízení změny územního plánu.

Dotčené instituce

Návrh na pořízení změny územního plánu se podává na obecní úřad obce, pro kterou má být změna pořízena, případně na Městský úřad Holice, jedná-li se o změnu územního plánu pro město Holice.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Osobně na stavebním úřadu Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru příjmení@mestoholice.cz, dále datovou schránku.

Josef Polák

Obce ve správě MÚ Holice (ORP Holice)

Býšť, Dolní Roveň, město Holice, město Horní Jelení, Obce Horní Ředice, Dolní Ředice, Veliny, Ostřetín, Uhersko, Vysoké Chvojno, Trusnov, Poběžovice u Holic, Jaroslav, Chvojenec

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou?

K žádosti je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti včetně projektové dokumentace, zpracované osobou autorizovanou (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62/2013 Sb. Seznam příloh nutných k žádosti o stavební povolení je uveden v ust. § 110 odst. 1, 2, 3 a 5 stavebního zákona a v příloze č. 2 vyhlášky (respektive v části B předepsaného formuláře).

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou?

Navrhovatel podá žádost o změnu územního plánu, která musí obsahovat:

 • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
 • údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
 • údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
 • důvody pro pořízení změny územního plánu,
 • návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně, náklady na zpracování změn regulačních plánů touto změnou vyvolaných a vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně, popřípadě náklady podle § 71 odst. 7 stavebního zákona.

Formulář není předepsán, možno volnou formou.

V případě zkráceného postupu pořizování změny musí žádost obsahovat:

 • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení skutečnosti prokazující, že je oprávněn podat návrh na pořízení změny územního plánu,
 • důvody pro pořízení změny územního plánu,
 • návrh obsahu změny územního plánu,
 • stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,
 • stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
 • návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně, náklady na zpracování změn regulačních plánů touto změnou vyvolaných a vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně, popřípadě náklady podle § 71 odst. 7 stavebního zákona.

Dále navrhovatel předloží nejlépe katastrální mapu se zákresem záměru.

Správní a jiné poplatky

Při podání návrhu na změnu územního plánu se neplatí žádné správní poplatky.
Pokud je změna vyvolána výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování.

Lhůty pro vyřízení

Pořízení změny územního plánu je proces, jehož délka závisí na lhůtách pro projednávání jednotlivých fází, které předepisuje stavební zákon, na rozsahu jednotlivých změn. Obecně lze říci, že pořízení změny územního plánu trvá přibližně 1 rok.

Další účastníci

 • obec, pro kterou je změna územního plánu pořizována,
 • sousední obce,
 • krajský úřad,
 • dotčené orgány státní správy,
 • dotčené organizace,
 • veřejnost.

Návazné činnosti

Při pořizování změny územního plánu nejsou po žadateli požadovány žádné další činnosti.

Právní předpisy

Při pořizování změny územního plánu se postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Proti změně územního plánu vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Sankce

Proti navrhovateli nemohou být uplatněny žádné sankce, jelikož pro něj při pořizování změny územního plánu nevyplývají žádné povinnosti.

Související situace

V souvislosti se změnou územního plánu může dojít ke změně způsobu využití pozemků nebo k vymezení veřejně prospěšné stavby či veřejně prospěšného opatření bez přímého informování vlastníka dotčených pozemků. Veřejnost, včetně vlastníků dotčených pozemků, je o tomto informována veřejnou vyhláškou.

Vlastníkům pozemků a staveb doporučujeme, aby se pravidelně informovali o obsahu územního plánu příslušné obce a aby se zajímali o pořizování jednotlivých změn územních plánů, které by mohli jakkoliv zasáhnout jejich pozemky či stavby. Vyhnou se tak nepříjemným překvapením.