Cookie Consent by Free Privacy Policy website Ohlášení živnosti – fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Obecní živnostenský úřad > Ohlášení živnosti – fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR

Ohlášení živnosti – fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR

Sdílet Facebook Twitter

Základní informace

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon).

Živnost může provozovat každá fyzická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění.

Ohlašovací živnosti jsou:

Obsahové náplně živností stanoví nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Subjekty oprávněné k ohlášení živností jsou fyzické osoby s bydlištěm (tj. trvalým pobytem) na území České republiky. Podání může učinit i zmocněnec na základě písemné plné moci.

Podmínky a postup řešení

Fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna tuto skutečnost písemně ohlásit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu.

Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti 
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se pro účely živnostenského zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena)

Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou:

 • pro živnost volnou – odborná způsobilost není stanovena
 • pro živnosti řemeslné – odborná způsobilost dle §§ 21, 22 živnostenského zákona
 • pro živnosti vázané – odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 živnostenského zákona

Současně u osoby nesmí trvat překážka provozování živnosti (§ 8 živnostenského zákona).

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Živnost lze ohlásit u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu v ČR. K postupu podle živnostenského zákona je příslušný OŽÚ, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

Na Městském úřadu v Holicích lze:

Podání učinit osobně na obecním živnostenském úřadě Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 3. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podání opatřené zaručeným elektronickým podpisem, datovou schránku města - hwkbrgj nebo elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku.

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři.

Kontaktní osoby:

Ing. Hana Rejlová – vedoucí odboru, č. dveří 410

tel.: +420 466 741 280

e-mail: rejlova@mestoholice.cz

Bc. Lenka Houserová – registrace, č. dveří 411

tel.: +420 466 741 281

e-mail: houserova@mestoholice.cz

Ing. Marie Šťovíčková – kontrola, zemědělci, č. dveří 406

tel.: +420 466 741 283

e-mail: stovickova@mestoholice.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud je zákonem vyžadována (u živnosti volné se odbornost neprokazuje).
 • Pokud podnikatel nesplňuje podmínku plné svéprávnosti, musí předložit  přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil sídlo, liší-li se od trvalého bydliště (k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí). Má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním sídla na této adrese.
 • Pokud je ustanoven odpovědný zástupce, pak jeho prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.
 • V případě zplnomocnění zástupce – pro všechna jednání před živnostenským úřadem je nutná písemná plná moc.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Při osobní návštěvě je umožněno elektronické podání, kdy klient nemusí vyplňovat formulář osobně, ale na základě jeho informací tak učiní pracovnice OŽÚ. Po vytištění formuláře klient vše zkontroluje a správnost údajů stvrdí svým podpisem. Poté jsou údaje odeslány do živnostenského rejstříku.
 • Podnikatel může prostřednictvím živnostenského úřadu oznámit zahájení činnosti správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. V tomto případě se pro tyto instituce vyplní i příslušné části v Jednotném registračním formuláři pro fyzické osoby. Podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně lze pouze na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.
 • Pokud je ustanoven odpovědný zástupce, pak jeho prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

Veškeré další formuláře jsou k dispozici i s návody k vyplnění na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání je 1 000 Kč a je splatný při podání.

Přijetí dalšího ohlášení, kdy podnikatel je již zapsán v živnostenském rejstříku je 500 Kč.

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři.

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti přímo na pracovišti nebo v hotovosti či kartou v pokladně městského úřadu po obdržení průvodního lístku, který vydá příslušný pracovník živnostenského úřadu, případně bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1628561/0100.

V žádném případě nelze tento správní poplatek uhradit kolkovou známkou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

Nemá-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku.

Neodstraní-li podnikatel závady v ohlášení ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo.

V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje, odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad, oddělení živnostenského podnikání.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem v živnostenském rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči obecnímu živnostenskému úřadu, nejlépe orgánu, který zápis provedl.

V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje, odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad, oddělení živnostenského podnikání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění

Jaké jsou související právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, v platném znění

Další informace

Další informace lze získat na stránkách MPO.