Cookie Consent by Free Privacy Policy website Ochrana ovzduší | Holice | město neznámé energie

Ochrana ovzduší

Sdílet Facebook Twitter

Orgán ochrany ovzduší na území města Holic je odbor životního prostředí Městského úřadu Holice. V pravomoci tohoto orgánu je podle zákona o ovzduší mimo jiné následující:

 • projednává přestupky a správní delikty a ukládá pokuty na svěřeném úseku, 
 • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
 • zpřístupňuje veřejnosti informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí,
 • ukládá nápravná opatření u právnických osob a podnikajících fyzických osob v případě, že se nejedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
 • ukládá provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nebo povolením provozu. Pokud provozovatel opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovede, je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje. K uložení nápravného opatření u fyzických osob je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. K uložení nápravného opatření u právnických osob a podnikajících fyzických osob je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě, že se nejedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
 • provádí kontroly na úseku ochrany ovzduší v rozsahu své působnosti,
 • může vydávat své vyjádření k řízení k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č.2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Co potřebujete k závaznému stanovisku:

 • plná moc (v případě zastupování povinné),
 • dokumentace k instalovanému stacionárnímu zdroji (kotli, technologii, apod.),
 • dokumentace k akci (souhrnná technická zpráva, apod.),
 • případné další doplňující informace ke zdroji znečišťování ovzduší.

Lhůty pro vyřízení:

 • vyjádření, stanoviska k jednotlivým správním řízení je lhůta 30 dní

Kde, s kým a kdy můžete  situaci řešit?

Osobně na odboru životního prostředí Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailovou adresu odborného referenta ve tvaru příjmení@mestoholice.cz.

Ing. Zdeňka Poláková, DiS.