Cookie Consent by Free Privacy Policy website Ochrana přírody a krajiny | Holice | město neznámé energie

Ochrana přírody a krajiny

Sdílet Facebook Twitter

V pravomoci tohoto orgánu je podle zákona o ochraně přírody a krajiny mimo jiné následující:

 • vydává závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce,
 • vydává závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů,
 • vydává opatření obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, nebo rozhodují o omezení nebo zákazu rušivé činnosti,
 • rozhoduje o zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů,
 • vydávají povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny,
 • rozhoduje o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků,
 • ukládá provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin,
 • přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin,
 • požaduje údaje o paleontologických nálezech a žádají o umožnění přístupu k paleontologickým nálezům,
 • vydává souhlas k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz,
 • rozhoduje o vyhlášení přechodně chráněné plochy,
 • může vyzvat k prokázání zákonného původu zvláště chráněných rostlin, zvláště chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv podle a vyzvat k prokázání totožnosti,
 • v případě chráněných ptáků vydává osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, vede evidenci vydaných osvědčení, ověřuje původ a vydává rozhodnutí, kterým se stanoví výše nákladů v případě potvrzení nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči,
 • v rozsahu své působnosti ukládá podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové činnosti zakazují,
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny,
 • rozhoduje o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu, ukládá provedení přiměřených náhradních opatření a ukládá pokuty za přestupky a za správní delikty,
 • uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své přenesené působnosti a dále z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů a pověřených obecních úřadů,
 • vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability,
 • vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody,
 • povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě,
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách,
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků a registruje významné krajinné prvky,
 • sjednává a zrušuje smlouvy o smluvně chráněném památném stromu; projednává záměry na vyhlášení památných stromů, vydává rozhodnutí o vyhlášení památných stromů, vymezení jejich ochranných pásem a zrušení ochrany památných stromů; předává dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního seznamu,
 • vydává souhlas k ošetřování památných stromů, souhlas ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů, povoluje výjimky ze zákazů u památných stromů,
 • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí,
 • ukládá pokuty za přestupky a správní delikty

Co potřebujete k závaznému stanovisku:

 • plná moc (v případě zastupování povinné),
 • dokumentace k akci (souhrnná technická zpráva, apod.),
 • případné další doplňující informace.

Formulář není vyžadován, žadatel tvoří individuální žádost.

Lhůty pro vyřízení:

 Na vydávání souhlasů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

 • v případě vydání rozhodnutí je lhůta 30 dní od zahájení řízení ve věci v jednoduchých případech
 • vyjádření, stanoviska k jednotlivým správním řízení je lhůta 30 dní

Kde, s kým a kdy můžete  situaci řešit?

Osobně na odboru životního prostředí Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailovou adresu odborného referenta ve tvaru příjmení@mestoholice.cz.

Ing. Zdeňka Poláková, DiS.