Cookie Consent by Free Privacy Policy website Odstranění stavby | Holice | město neznámé energie

Odstranění stavby

Sdílet Facebook Twitter

Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103 (stavby tzv. na územní souhlas), nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v níž je obsažen azbest.

Ohlášení obsahuje základní údaje o stavbě, předpokládaný termín započetí a ukončení prací, způsob odstranění stavby, identifikaci sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací, statistické ukazatele u budov obsahujících byty. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury; doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě připojí, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem.

Dokumentace bouracích prací, která obsahuje situaci odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací, informaci o dodržení požadavků dotčených orgánů, se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Ohlášení záměru odstranit stavbu se podává u stavebního úřadu, který stavbu povolil; zanikl-li, podává se u stavebního úřadu, který by byl příslušný k povolení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

Žadatel – vlastník stavby nebo jím pověřená zplnomocněná osoba – zástupce.

Podmínky a postup řešení

Je-li ohlášení úplné, záměr se nedotýká práv třetích osob nebo není třeba stanovit podmínky pro odstranění stavby nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů a nejde o případ podle odstavce 6 § 128 stavebního zákona, stavební úřad vydá souhlas s odstraněním stavby do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

Nejsou-li splněny podmínky pro vydání ohlášení, stavební úřad usnesením rozhodne o provedení řízení.
Řízení se vede dle odst. 6 § 128 stavebního zákona v případech:

 • stavba v památkové rezervaci, památkové zóně, ochranném pásmu nemovité kulturní památky, kdy orgán památkové péče stanoví podmínky pro odstranění stavby
 • stavby, kde je obsažen azbest, zde je nutné doložit závazné stanovisko krajského hygienika

Podané ohlášení odstranění stavby se považuje za žádost a jeho podáním je zahájeno správní řízení o odstranění stavby.

Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku.

Žádost ke stažení:

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Osobně na stavebním úřadu Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru příjmení@mestoholice.cz.

 

Helena Sedláková

 

Město Holice

Eva Chrtková

 

Město Horní Jelení, obce Dolní Ředice, Horní Ředice, Ostřetín, Uhersko, Veliny

Milan Shejbal

 

Obce Dolní Roveň, Chvojenec, Jaroslav, Poběžovice u Holic, Vysoké Chvojno, Trusnov, Býšť

Kristýna Málková

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou?

 • doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě nebo jiné právo opravňující k odstranění stavby / zařízení / terénních úprav, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem
 • plná moc v případě zastupování vlastníka odstraňované stavby / zařízení / terénních úprav
 • dokumentace bouracích prací podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., jejíž součástí jsou: závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, odstraňováním stavby dotčeny
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu odpojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, popřípadě vyznačená na situačním výkresu
 • u staveb odstraňovaných svépomocí písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit odstraňování stavby nebo prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor (není-li stavebník pro takovou činnost sám odborně způsobilý)
 • doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat stavební dozor

Správní a jiné poplatky

Za vydání ohlášení odstranění stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 500 Kč.

Poplatek je možno zaplatit:

 • hotově v pokladní hodiny na pokladně Městského úřadu Holice po obdržení průvodního lístku, který vydá příslušný pracovník stavebního úřadu
 • bezhotovostně převodem z účtu navrhovatele - podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného Městským úřadem Holice stavebním úřadem

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním souhlasu (rozhodnutí).

Lhůty pro vyřízení

 • ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti

Právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“)
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších změn

Opravné prostředky

Ohlášení lze přezkoumat v přezkumném řízení (hlava IX zákona č. 500/2004 Sb.), které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy ohlášení nabylo právních účinků.

Opravné prostředky proti rozhodnutí se dělí na řádné – odvolání a mimořádné - přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné do rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí. V případě odvolání odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud správní řád nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.