Cookie Consent by Free Privacy Policy website Různé – silniční úřad | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Stavební úřad > Různé – silniční úřad

Různé – silniční úřad

Sdílet Facebook Twitter

 • omezení přístupu na veřejně přístupnou komunikaci
 • stavba v ochranném pásmu komunikace
 • deklarace, existence pozemních komunikací
 • závazné stanovisko speciálního stavebního úřadu (pro stavby povolované v režimu stavby hlavní, která není stavbou silniční)

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

 • stavebník (fyzická nebo právnická osoba), příp. jeho zplnomocněný zástupce

Podmínky a postup řešení

 • podání žádosti

Použití formuláře není povinné, můžete však využít i připravené žádosti:

Žádost o vydání povolení na zřizování a provozování reklamního zařízení v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy

Žádost o vydání rozhodnutí o upravení nebo omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci

Žádost o vydání závazného stanoviska vedlejší stavby

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na stavebním úřadu Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru příjmení@mestoholice.cz, dále datovou schránku.

Pavel Reinberg

Město Holice a Horní Jelení, obce Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Trusnov, Uhersko, Veliny, Vysoké Chvojno

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • vyplněnou žádost (na formuláři – možnost stažení), v případě zastupování plnou moc,
 • podnikatelé, organizace platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (i kopie) k nahlédnutí,
 • doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo (založené smlouvou) ke stavbě, není-li ve vlastnictví stavebníka,
 • doklad prokazující jiné právo (založené smlouvou) k dotčenému pozemku, není-li ve vlastnictví stavebníka (týká se všech dotčených pozemků),
 • případně další potřebná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná podle zvláštních předpisů.

Správní a jiné poplatky

Dle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek je možno zaplatit:

 • hotově v pokladní hodiny na pokladně Městského úřadu Holice po obdržení průvodního lístku, který vydá příslušný pracovník stavebního úřadu,
 • bezhotovostně převodem z účtu navrhovatele – podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného Městským úřadem Holice stavebním úřadem.

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním rozhodnutí nebo souhlasu.

Lhůty pro vyřízení:

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájené řízení,
 • ve složitějších případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Další účastníci

Účastníci řízení jsou stanoveny dle správního řádu § 27.

Právní předpisy

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004Sb. správní řád, ve znění pozdějších změn