Cookie Consent by Free Privacy Policy website Stavební povolení – pozemní komunikace | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Stavební úřad > Stavební povolení – pozemní komunikace

Stavební povolení – pozemní komunikace

Sdílet Facebook Twitter

Potřebuji postavit pozemní komunikaci. Jedná se o stavební povolení na novou stavbu nebo stavební úpravu stávající silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

 • stavebník (fyzická nebo právnická osoba), příp. jeho zplnomocněný zástupce

Podmínky a postup řešení

Podání žádosti. Žádost musí být v souladu s ustanovením § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatel musí doložit požadované podklady (viz. formulář žádosti).

Žádosti ke stažení:

Žádost o zvláštní užívání komunikace – výjimečné užití komunikace samojízdnými stroji, které nemají schválenou tech. způsobilost

Žádost o vydání povolení k provádění stavby v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na stavebním úřadu Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru příjmení@mestoholice.cz, dále datovou schránku.

Pavel Reinberg

Město Holice a město Horní Jelení, obce Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Trusnov, Uhersko, Veliny, Vysoké Chvojno

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • vyplněnou žádost,
 • doklad totožnosti podatele žádosti,
 • v případě zastupování plnou moc,
 • podnikatelé, organizace platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (i kopie) k nahlédnutí,
 • doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo (založené smlouvou) ke stavbě,
 • doklad prokazující jiné právo (založené smlouvou) k dotčenému pozemku, není-li ve vlastnictví stavebníka,
 • projektovou dokumentaci, zpracovanou v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb – tato projektová dokumentace musí být ověřena oprávněnou autorizovanou osobou v oboru pozemní komunikace,
 • plán kontrolních prohlídek stavby,
 • údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,
 • doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena),
 • územní rozhodnutí (bylo-li vydáváno),
 • závazná stanoviska dotčených orgánů,
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Správní a jiné poplatky

Za vydání stavebního povolení se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18  sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 citovaného zákona o správních poplatcích vybere správní orgán poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

 • nová stavba pozemní komunikace: 10 000 Kč
 • stavební úprava stávající komunikace: 5 000 Kč

Poplatek je možno zaplatit:

 • hotově v pokladní hodiny na pokladně Městského úřadu Holice po obdržení průvodního lístku, který vydá příslušný pracovník stavebního úřadu
 • bezhotovostně převodem z účtu navrhovatele – podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného Městským úřadem Holice stavebním úřadem

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním rozhodnutí nebo souhlasu.

Lhůty pro vyřízení:

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájené stavebního řízení,
 • ve složitějších případech do 90 dnů od zahájení stavebního řízení.

Další účastníci

Podle § 109 stavebního zákona účastníkem stavebního řízení je pouze:

 • stavebník,
 • vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
 • vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
 • vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
 • vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
 • ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Žádost o stavební povolení se rovněž projednává s dotčenými orgány.

Právní předpisy

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti stavebnímu povolení – rozhodnutí se dělí na řádné – odvolání a mimořádné – přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné do rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí. V případě odvolání odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud správní řád nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.