Cookie Consent by Free Privacy Policy website Územní souhlas | Holice | město neznámé energie

Územní souhlas

Sdílet Facebook Twitter

Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, podle § 96 stavebního zákona pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení. Územní souhlas lze podle § 96a stavebního zákona vydat společně s ohlášením.

Územní souhlas postačí v případech:

 • stavebních záměrů uvedených v § 103,
 • ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,
 • změn staveb,
 • změn druhu pozemku o výměře nad 300 m² nejvíce však do 1 000 m²,
 • staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru,
 • terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky, o výměře nad 300 m² nejvíce však do 1 000 m² na pozemcích, které nehraničí s veřejnými komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady,
 • odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m² nejvíce však do 1 000 m², které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

 • žadatel nebo jím pověřená zplnomocněná osoba – zástupce

Podmínky a postup řešení

Žádost musí být v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších zákonů. Navrhovatel musí doložit požadované doklady a dokumentaci.

Žádost ke stažení:

Oznámení záměru, územní souhlas

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na stavebním úřadu Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru příjmení@mestoholice.cz.

 

Helena Sedláková

 

Město Holice

Eva Chrtková

 

Město Horní Jelení, obce Dolní Ředice, Horní Ředice, Ostřetín, Uhersko, Veliny

Milan Shejbal

 

Obce Dolní Roveň, Chvojenec, Jaroslav, Poběžovice u Holic, Vysoké Chvojno, Trusnov, Býšť

Kristýna Málková

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; anebo souhlas jejich vlastníka,
 • závazná stanoviska dotčených orgánů,
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 • souhlasy osob, které jsou vlastníky pozemků, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu. Souhlas se nevyžaduje u stavebních záměrů z § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m,
 • jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.

Správní a jiné poplatky

Za vydání územního souhlasu se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 17 části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

Poplatek je možno zaplatit:

 • hotově v pokladní hodiny na pokladně Městského úřadu Holice po obdržení průvodního lístku, který vydá příslušný pracovník stavebního úřadu,
 • bezhotovostně převodem z účtu navrhovatele – podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného Městským úřadem Holice stavebním úřadem.

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním souhlasu.

Lhůty pro vyřízení:

 • ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších změn

Opravné prostředky

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání.

Územní souhlas nepozbývá platnosti:

 • bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
 • bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel,
 • vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat,
 • byla-li v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení a nabyla účinnosti.

Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.
Územní souhlas lze změnit územním ohlasem nebo územním rozhodnutím.
Proti územnímu souhlasu se nelze odvolat. Je možno požádat do 1 roku o přezkum, žádost se podává u správního orgánu, který územní souhlas vydal.