Cookie Consent by Free Privacy Policy website Užívání staveb – pozemní komunikace | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Stavební úřad > Užívání staveb – pozemní komunikace

Užívání staveb – pozemní komunikace

Sdílet Facebook Twitter

Vybudoval jsem pozemní komunikaci, potřebuji ji po výstavbě užívat. Dokončenou stavbu dopravní infrastruktury (komunikaci) nebo její část schopnou samostatného užívání lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, který vydá na základě žádosti stavebníka příslušný speciální stavební úřad.
V případě, že stavba byla pravomocně povolena před 1. lednem 2007, žádá stavebník o kolaudační rozhodnutí.
Stavební úřad může na žádost stavebníka rovněž vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

 • stavebník (fyzická nebo právnická osoba), příp. jeho zplnomocněný zástupce

Podmínky a postup řešení

Podání žádosti. Podmínkou pro zkolaudování stavby, popřípadě její části, schopné samostatného užívání, je provedení stavby v souladu s ohlášením stavebnímu úřadu, nebo podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace, dodržení obecných požadavků na stavby, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby (viz formulář žádosti). Dalšími podmínkami pro zkolaudování stavby je ověření skutečností, že provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
Podmínkou pro povolení předčasného užívání stavby před jejím úplným dokončením je, že předčasné užívání nebude mít podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.

Žádost ke stažení zde

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na stavebním úřadu Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru příjmení@mestoholice.cz, dále datovou schránku.

Pavel Reinberg

Město Holice a město Horní Jelení, obce Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Trusnov, Uhersko, Veliny, Vysoké Chvojno

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • vyplněnou žádost,
 • doklad totožnosti podatele žádosti,
 • v případě zastupování plnou moc,
 • podnikatelé, organizace platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (i kopie) k nahlédnutí,
 • doklady o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (zaměření stavby podle skutečného provedení),
 • doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, prohlídek, revizní zprávy a doklady o ověření shody vlastností výrobků, materiálů a konstrukcí s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona),
 • zápis o odevzdání a převzetí stavby v případě, že byl pořízen,
 • geometrický plán stavby,
 • dokumentaci skutečného provedení stavby,
 • další doklady stanovené ve stavebním povolení nebo v povolení změny stavby před dokončením,
 • závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem pro užívání stavby vyžadována.

Správní a jiné poplatky

 • za vydání kolaudačního souhlasu se správní poplatek nevyměřuje
 • za vydání povolení k předčasnému užívání stavby se vyměřuje správní poplatek ve výši 1 000 Kč
 • za vydání kolaudačního rozhodnutí se vyměřuje správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Lhůty pro vyřízení

 • Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Závěrečná kontrolní prohlídka musí být vykonána do 45 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Stavební úřad vydá do 15 dnů kolaudační souhlas od provedené závěrečné kontrolní prohlídky.
 • Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím a je proto účinný dnem vydání.
 • V případě kolaudačního rozhodnutí se vede správní řízení a rozhodnutí se vydá do 30 dnů (příp. do 60 dnů ve složitějších případech) ode dne podání žádosti.

Další účastníci

Účastníci řízení v případě kolaudačního souhlasu nejsou, protože se nejedná o řízení. K závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zve zpravidla stavebníka, vlastníka stavby, vlastníky dotčených pozemků, dotčené orgány a případně i další osoby (např. projektanta apod.).
V případě kolaudačního rozhodnutí se vede kolaudační (správní) řízení, jehož účastníky jsou stavebník, vlastník stavby, uživatel (provozovatel) – je-li v době zahájení řízení znám, vlastník dotčeného pozemku. V rámci kolaudačního řízení stavební úřad jedná i s dotčenými orgány a případně i dalšími osobami (např. projektant, apod.).
Účastníky řízení o povolení předčasného užívání jsou stavebník, zhotovitel a vlastník stavby.

Právní předpisy

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

Proti kolaudačnímu souhlasu se nelze odvolat.

Opravné prostředky proti kolaudačnímu rozhodnutí se dělí na řádné – odvolání a mimořádné – přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné do rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí. V případě odvolání odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud správní řád nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.