Cookie Consent by Free Privacy Policy website Změna užívání stavby | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Stavební úřad > Změna užívání stavby

Změna užívání stavby

Sdílet Facebook Twitter

Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1 stavebního zákona, lze ji užívat jen k účelu vymezeném v povolení stavby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

Ve výše uvedené věci je oprávněna jednat fyzická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.

Podmínky a postup řešení

Na základě písemného oznámení o změně v užívání stavby, které je nutné podat na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti podání jsou upraveny v ustanovení § 37 správního řádu a v ustanovení § 127 odst. 1 a 6 stavebního zákona.

Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení o změně v užívání stavby není úplné nebo změna v užívání nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání stavby, rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení.  Toto usnesení se oznamuje pouze oznamovateli a nelze se proti němu odvolat. Podané oznámení se považuje za žádost o povolení změny v užívání stavby. Řízení je zahájeno dnem podání oznámení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení.

Žádost ke stažení:

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na stavebním úřadu Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru příjmení@mestoholice.cz.

 

Helena Sedláková

 

Město Holice

Eva Chrtková

 

Město Horní Jelení, obce Dolní Ředice, Horní Ředice, Ostřetín, Uhersko, Veliny

Milan Shejbal

 

Obce Dolní Roveň, Chvojenec, Jaroslav, Poběžovice u Holic, Vysoké Chvojno, Trusnov, Býšť

Kristýna Málková

 

Správní a jiné poplatky

Za vydání souhlasu se změnou v užívání stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Za vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 1. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Poplatek je možno zaplatit:

 • hotově v pokladní hodiny na pokladně Městského úřadu Holice po obdržení průvodního lístku, který vydá příslušný pracovník stavebního úřad,
 • bezhotovostně převodem z účtu navrhovatele – podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného Městským úřadem Holice stavebním úřadem.

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním rozhodnutí nebo souhlasu.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro provedení úkonů upravuje ustanovení § 127 odst. 2 a 4 stavebního zákona:

 • v případě oznámení změny v užívání stavby je lhůta 30 dnů,
 • v případě řízení o změně v užívání stavby jsou lhůty stanoveny v § 71 správního řádu,
 • lhůty pro vydání rozhodnutí lze za splnění zákonných podmínek prodloužit,
 • dle ustanovení § 71 správního řádu je správní orgán povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu s tím, že pokud toto nelze splnit, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů.

Tedy dle výše uvedeného je lhůta pro vydání rozhodnutí 30–60 dnů, pokud je nutné svolat místního šetření.

Další účastníci

Vzhledem k tomu, že při oznámení změny v užívání stavby se nevede správní řízení, není ve stavebním zákoně ani správním řádu vymezen okruh účastníků řízení.

V případě, že se vede řízení o změně v užívání stavby, je okruh účastníků řízení stanoven v ustanovení § 27 správního řádu.

Účastníky řízení jsou:

 • žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu,
 • další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

Další dotčení mohou být dotčené orgány, provozovatelé a vlastníci technické infrastruktury.

Opravné prostředky

Souhlas se změnou v užívání stavby je správní akt, který je možné přezkoumat. Žádost o přezkum se podává u správního orgánu, který ho vydal.

Opravné prostředky proti rozhodnutí o změně v užívání stavby se dělí na řádné – odvolání a mimořádné – přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné do rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí. V případě odvolání odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud správní řád nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

Právní předpisy

Tato problematika je upravena v ustanoveních § 104 – § 107 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a souvisejících právních předpisech:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších změn