Cookie Consent by Free Privacy Policy website Různé – stavební úřad | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Stavební úřad > Různé – stavební úřad

Různé – stavební úřad

Sdílet Facebook Twitter

Jedná se o závazné stanovisko obecného stavebního úřadu pro stavby povolované v režimu stavby hlavní a tato stavba není obecná, ale speciální pro vodoprávní a silniční úřad.

Ověření pasportu stavby.

Povolení výjimky z ustanovení paragrafového znění vyhl. č. 268/2006Sb. o obecných požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Různá sdělení – např. k platnosti povolení, existenci stavby, režimu povolení, právní moci.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

 • stavebník (fyzická nebo právnická osoba), příp. jeho zplnomocněný zástupce

Podmínky a postup řešení

Podání žádosti. Výjimka se povoluje v režimu správního řízení.

Použití formuláře není povinné, můžete však využít i připravené žádosti:

Žádost o různá sdělení
Žádost o ověření pasportu
Žádost o výjimku
Žádost o závazné stanovisko

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na stavebním úřadu Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru příjmení@mestoholice.cz.

 

Helena Sedláková

 

Město Holice

Eva Chrtková

 

Město Horní Jelení, obce Dolní Ředice, Horní Ředice, Ostřetín, Uhersko, Veliny

Milan Shejbal

 

Obce Dolní Roveň, Chvojenec, Jaroslav, Poběžovice u Holic, Vysoké Chvojno, Trusnov, Býšť

Kristýna Málková

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • vyplněnou žádost, v případě zastupování plnou moc,
 • případně další potřebná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná podle zvláštních předpisů.

Správní a jiné poplatky

Dle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

 • výjimka 5 000 Kč
 • pasport stavby 500 Kč
 • sdělení, závazné stanovisko – bez poplatku

Poplatek je možno zaplatit:

 • hotově v pokladní hodiny na pokladně Městského úřadu Holice po obdržení průvodního lístku, který vydá příslušný pracovník stavebního úřadu,
 • bezhotovostně převodem z účtu navrhovatele – podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného Městským úřadem Holice stavebním úřadem.

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním rozhodnutí nebo souhlasu.

Lhůty pro vyřízení:

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájené řízení,
 • ve složitějších případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Další účastníci

Účastníci řízení jsou stanoveny dle správního řádu § 27.

U sdělení, pasportu, závazného stanoviska se nejedná o řízení, nejsou účastníci řízení.

Právní předpisy

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek k provádění stavebního zákona
 • zákon č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn